CNV Zorg & Welzijn

VPW-info 2021-3

Voorblad VPW 2021 3VPwinfo.nl 2021-3: Postcorona En nu verder

Logo zorg en welzijn

Heb je een vraag of een kwestie?

Adreswijziging of andere veranderingen doorgeven? 

Heb je vragen rondom de arbeidsverhoudingen of je arbeidscontract? Of wil je een wijziging in je lidmaatschap doorgeven?  
 
Klik op het CNV-logo boven.
 
 

Pastoraal werkenden

Per 1 januari 2011 zijn de salarissen van de pastoraal werk[st]ers aangepast naar salarisschaal 10 van de CAO Sociaal Werk, de periodieken 0 tot en met 13. De honorering van de pastoraal werk[st]ers geschiedt daarmee niet langer op basis van de leeftijd, maar op basis van zogenaamde functie-anciënniteit. Dit betekent dat de honorering na indiensttreding in principe op basis van dienstjaren wordt aangepast.

In juli 2023 is overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO Sociaal Werk voor de periode 1 juli 2023 tot 1 augustus 2025. De nieuwe CAO houdt in dat per 1 juli 2023 de salarisbedragen zijn verhoogd met 7%.
 
Bekijk en/of download salarisschaal 10.
 
De eindejaarsuitkering ad 1,85% blijft in 2023 ongewijzigd. Het percentage van de eindejaarsuitkering wordt berekend over het door de pastoraal werk(st)er in het desbetreffende kalenderjaar feitelijk verdiende brutosalaris, vermeerderd met de in dat jaar opgebouwde vakantietoeslag.
 
Een exemplaar van het geldende Rechtspositiereglement voor Pastoraal Werk[st]er is te vinden op deze website
 
Diakens
 

De onderstaande bedragen gelden voor gehuwde diakens die voor de volledige honorering in aanmerking komen. De honorering is sinds 2004 aangepast zodat het netto besteedbaar inkomen van de gehuwde gehonoreerde diaken gelijk is aan dat van de pastoraal werk[st]ers. Sinds 1 januari 2011 is de beloning van de pastoraal werk[st]ers gebaseerd op salarisschaal 10 uit de CAO Sociaal Werk. De Cao Sociaal Werk had een looptijd van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023. Per 1 juli 2023 is een nieuwe CAO gesloten die geldt tot 1 augustus 2025.

Per 1 juli 2023 vindt dus een herberekening van de honorering plaats die betrekking heeft op de maanden juli tot en met december 2023. De gehuwde diaken tot 66 jaar en tien maanden, die per 1 juli 2023 op honoreringsbasis fungeert, ontvangt per die datum [uitgaande van 38 uur per week] een maandelijkse bruto-honorering van € 5.943,61 per maand. Hierin is het vakantiegeld reeds begrepen. Daarnaast ontvangt de gehuwde diaken aan het einde van het jaar een eindejaarsuitkering van 1,85% overeenkomstig de vigerende regeling voor de pastoraal werk[st]ers. Het percentage van de eindejaarsuitkering wordt berekend over de in het betreffende kalenderjaar feitelijk verkregen bruto-honorering [dit is reeds inclusief vakantietoeslag].
Aangezien het inkomen van de diaken door het opteren voor het pseudo-werknemerschap onder de heffing van de loonbelasting is gebracht, dient maandelijks loonheffing te worden ingehouden.
 
 

VPWinfo.nl 2020-4

VPWinfo.nl 2021-2

Voorblad VPW 2021 2VPWinfo.nl 2021-2 

Pastoraat en geestelijke verzorging: WERELDEN VAN VERSCHIL?

VPWinfo.nl 2020-3

Corona, een overval
Corona een overval
2020-3

Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

VPWinfo.nl 2020-2

VPWinfo 2020-2
PR een uitnodiging
2020-2

Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

VPWinfo.nl 2019-4

VPWinfo.nl 2019-3

2019 nummer 3
Leven in de brouwerij
Vitaliseren van geloofsgemeenschappen

VPWinfo.nl 2019-2

2019 2
De jongste bedienden aan het woord
Jonge pastorale beroepskrachten over kerk, werk en spiritualiteit

VPWinfo.nl 2018-4

VPWinfo.nl 2018-3

Het hart van het pastoraatNotitie
"Het hart van het pastoraat"

2017 4Blended pastoraat
2017-4
Klik op de afbeeldingen om de nummers online te lezen
(Klik voor jaargangen
2009-2014)

Kiezen voor delenKleur bekennen
2017-3

Kiezen voor delenPassie voor preken
2017-2

Kiezen voor delenKiezen voor delen
2017-1

2016 4Inter-
nationali-
sering van parochies
2016-4

2016 3Met open handen
2016-3

Verlangen naar saamhorigheidPastoraal
Ondernemer-
schap
2016-2

Jong gedaanLaudate si
2016-1

2015 4Menswording
2015-4

Verlangen naar saamhorigheidRouwen en bouwen
2015-3

Verlangen naar saamhorigheidVerlangen naar saamhorigheid
2015-2

VPWinfo.nl 2018-2

Jong gedaanJong gedaan
2015-1

VPWinfo.nl 2018-1

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com